สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็่นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จังหวัดอุทัยธานี