ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง   ให้เป็นผู้มีความรู้ดี  มีระเบียบวินัย  เป็นคนดีและมีอนาคตที่ดี   สามารถนำคุณธรรมจริยธรรม   ตามคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข   สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม       มีความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย     มีความรักชาติและผืนแผ่นดินไทย