วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
ประพฤติตนดี  มีความสุข


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประพฤติตนดี  มีคุณธรรม เลิศล้ำจิตอาสา


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้งามตามมารยาทไทย

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐานสากล สร้างคนดีมีคุณธรรม เน้นจิตอาสา
น้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอ เพียง