ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ประพฤติตนดี  มีคุณธรรม เลิศล้ำจิตอาสา
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้งามตามมารยาทไทย


1.วิสัยทัศน์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี    มีคุณธรรม
รู้หน้าที่  เรียนเด่น เน้นจิตอาสา แก้ปัญหาเป็น พัฒนาครู ควบคู่หลักบริหารแบบธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวทันประชาคมอาเซียน