พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจรรยาบรรณครู และมาตรฐานวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางวิชาการ มีความก้าวหน้าทางความคิดและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาและยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้ เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
8.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
2.โรงเรียนมีหลักสูตรตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณครู และมาตรฐานวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล
5.โรงเรียนมีระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการ มีความก้าวหน้าทางความคิดและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
8. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์  และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามมาตรฐานสากล  โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน
4.สถานศึกษาจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
5.พัฒนาอาคารสถานที  สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม