ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.)  ส่งเสริมและปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนนำไปใช้ได้อย่างมีความสุข ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2.)  ส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
3.) ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

เป้าหมาย
1.) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล
3.) พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
4.) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร แลเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.) ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้และมีความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่น