ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
2.พันธกิจ
1.       ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และมีสุขภาพที่ดี
2.       ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.       ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการทำงาน รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่น
4.       ส่งเสริมครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิผล
5.       ส่งเสริมผู้บริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
6.       ส่งเสริมครูและนักเรียนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
7.       ส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
3.เป้าประสงค์
1.       นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   ค่านิยมที่ประสงค์ และมีสุขภาพที่ดี
2.       นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
3.       นักเรียนมีทักษะการทำงาน  รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่น
4.       ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิผล
5.       ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
6.       ครูและนักเรียนมีความรู้และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
7.       ครูและนักเรียนมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน