หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
( ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  อุทัยธานี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 424.97 KB