ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
สถานที่ตั้งก็ยังคงเป็นที่เดิมซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดจันทาราม (ท่าซุง)  มีพื้นที่  6  ไร่  2  งาน 7.2  ตารางวา  มีอาคาร 2 หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น  สร้างล้อมรอบพื้นที่ทั้ง 4  ด้าน  มีห้องเรียน 12ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  5 ห้อง     ห้องเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง  ห้องโสตทัศนศึกษา 2  ห้อง ห้องภาษาไทย 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ไทยและดนตรี 5 ห้อง  ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง  ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง  ห้องประชุมครู 1 ห้อง ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องทันตกรรม 1 ห้อง ห้องสุขา 96  ห้อง  ห้องพักนักเรียนประจำ  109  ห้อง  ห้องรวม(ทำการบ้าน) 3 ห้อง ห้องพักครูประจำ 23 ห้อง อาคารกรองน้ำ- ผลิตน้ำประปา 2 หลัง  รวมทั้งสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ  รวมพื้นที่ประมาณ   6,400   ตารางเมตร