ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน


ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องออกจากโรงเรียนไปทันที

 

 1. ต้องมีสังคหวัตถุ ๔ ประการครบถ้วน คือ
  1. ทาน การให้ คือ การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในเพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะ
  2. ปิยะวาจา การพูดดี พูดไพเราะ เป็นวาจาที่เพื่อนร่วมงานหรือร่วมคณะชอบ
  3. ช่วยเหลือการงานของเพื่อนร่วมงาน หรือ ร่วมคณะที่เกินความสามารถของเพื่อน
  4. ทำตนเสมอกับเพื่อน ไม่ถือตน เห็นว่าเราดีกว่าเขา เราเสมอเขา หรือ เราเลวกว่าเขา
 2. ต้องมีกรรมบท ๑๐ ประการ คือ      
  1. ไม่ฆ่า, ไม่ทำร้าย และไม่ทรมานคนและสัตว์
  2. ไม่ลักขโมยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
  3. ห้ามเจ้าชู้
  4. ห้ามพูดปด
  5. ไม่พูดส่อเสียด
  6. ไม่พูดคำหยาบ
  7. ไม่พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล หาสาระไม่ได้
  8. ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น
  9. ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่น
  10. ไม่คิดเห็นผิดไปจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ดื่มสุราเมรัย
 3. ต้องมีอิทธิบาท ๔ ประการ คือ
  1. ฉันทะ  ความพอใจในการเรียน การงาน
  2. วิริยะ  ความขยันหมั่นเพียรในการเรียน การงาน
  3. จิตตะ  ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน
  4. วิมังสา  นึกถึงงานที่ทำอยู่เสมอ ถ้านักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องออกจากโรงเรียนทันที

 

พระราชพรหมยาน
  พฤศจิกายน   ๒๕๓๔