ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2535
ชื่อ-นามสกุล : พระราชภาวนาโกศล (อนันต์ พุทธญาโณ)
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2561
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : -ปัจจุบัน