คณะผู้บริหาร

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
ผู้รับใบอนุญาต

พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต
ผู้จัดการโรงเรียน

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิโชติ กุลเกตุ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ

นางสุทธิยา สัญญะเขตต์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ

นางสาวเฟื่องฟ้า สงโสด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวดารณี ศรีบัว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ