ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
ผู้รับใบอนุญาต

พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต
ผู้จัดการโรงเรียน

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐิติญาโณ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

นางสาวนิภา เจนกสิสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรุณรุ่ง ธรรมตา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุภาวดี สุมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจริยา อ่ำทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ