ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
ผู้รับใบอนุญาต

พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต
ผู้จัดการโรงเรียน

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐติญาโน
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ร้อยโทชัยศรี มีสวย
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ

นางสุทธิยา สัญญะเขตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายประทีป วาดพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภา เจนกสิสาท
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสุภาวดี สุมาลี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป