ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิภา เจนกสิสาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
ครู