ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิภา เจนกสิสาท
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2