กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิภา เจนกสิสาท
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเพ็ญนภา สิทธิการ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
ครู และ หัวหน้างานทะเบียน