ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐติญาโน
พระอาจารย์

นางสาวดารณี ศรีบัว
ครู และ งานหอพักหญิง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ร้อยโทชัยศรี มีสวย
ครู

นางสุภาวดี สุมาลี
ครู

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง