กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐติญาโน
พระอาจารย์

นางสาวดารณี ศรีบัว
รองผู้อำนวยการ และ งานหอพักหญิง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาวดี สุมาลี
ครู

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1