ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พระไพบูลย์ สุธมฺมฐติญาโน
พระอาจารย์

นางสาวดารณี ศรีบัว
ครู และ งานหอพักหญิง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุภาวดี สุมาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง