ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

พระรุ่ง สุธมฺมปยุตโต
พระอาจารย์

นางอรุณรุ่ง ธรรมตา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐดนัย วานุนาม
ครู และ งานหอพักชาย

นางสาวมณีวรรณ เทียนลำ
ครู

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง
ครูอัตราจ้าง