ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระรุ่ง สุธมฺมปยุตโต
พระอาจารย์

นางอรุณรุ่ง ธรรมตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สุมาลี
ครู

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายณัฐดนัย วานุนาม
ครู และ งานหอพักชาย

นางสาวมณีวรรณ เทียนลำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง
ครูอัตราจ้าง