กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระรุ่ง สุธมฺมปยุตโต
พระอาจารย์

นางอรุณรุ่ง ธรรมตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาวดี
ครู

นางสาวญาณี เพ็ชรฟู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐดนัย วานุนาม
ครู และ งานหอพักชาย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิชยพัฒน์ ขำเนินเพิ่ม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนุสรา เปลื้องกลาง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1