กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระอาจารย์

นางจริยา อ่ำทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิโชติ กุลเกตุ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ และ หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน

นางสุทธิยา สัญญะเขตต์
ครู และ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ

นางสาวสุรีพร แน่นดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2