ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระอาจารย์

นางจริยา อ่ำทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิโชติ กุลเกตุ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ และฝ่ายปกครอง

นางสาวสุรีพร แน่นดี
ครู