ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระอาจารย์

นางจริยา อ่ำทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิโชติ กุลเกตุ
ครู และ หัวหน้างานปกครองนักเรียน

นางสุทธิยา สัญญะเขตต์
ครู

นางสาวสุรีพร แน่นดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2