ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประทีป วาดพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ