กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์(ครูพิเศษ)

อ.ทัศนัย พิณพาทย์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2