ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

พระภูริณัฐ สุธมฺมฐานวีโร
พระอาจารย์

อ.สมเกียรติ พิมพ์พันธ์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

นางวิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์(ครูพิเศษ)

อ.ทัศนัย พิณพาทย์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2