ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

อ.วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์(ครูพิเศษ)

อ.สมเกียรติ พิมพ์พันธ์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)

อ.ทัศนัย พิณพาทย์
วิชาดนตรีไทย(ครูพิเศษ)