ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้ให้การสงเคราะห์นักเรียน

อาจารย์ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย(ครูอาสา)

อาจารย์ยวนจิตต์ สุรางครัตน์
วิชาฟิสิกส์(ครูอาสา)

อาจารย์ทวี แผ่นทอง
วิชาภาษาอังกฤษ(ครูอาสา)

อาจารย์วิสารปกรณ์ บุญมาก
วิชาพระพุทธศาสนา(ครูอาสา)

ทพญ.รสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา)

คุณศิริวรรณ อัศวพลังกูล
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (อาสา)

อาจารย์สมเกียรติ พิมพันธุ์
วิชาดนตรีไทย (ครูพิเศษ)

อาจารย์วิไล สาแช
วิชานาฏศิลป์ไทย (ครูพิเศษ)