ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้ให้การสงเคราะห์นักเรียน

อ.ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย(ครูอาสา)

ท.พ.ญ.รสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา)

คุณศิริวรรณ อัศวพลังกูล
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (อาสา)