คณะผู้ให้การสงเคราะห์นักเรียน

อาจารย์ศิริพร พงษ์พิทักษ์
วิชาภาษาไทย(ครูอาสา)

อาจารย์ยวนจิตต์ สุรางครัตน์
วิชาฟิสิกส์(ครูอาสา)

อาจารย์วิสารปกรณ์ บุญมาก
วิชาพระพุทธศาสนา(ครูอาสา)

ทพญ.รสวันต์ อัศวพลังกูล
ทันตแพทย์ (อาสา)

คุณศิริวรรณ อัศวพลังกูล
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (อาสา)