ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายโภชนาการ

น.ส.มะลิ เพ็ชรเย็น
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

นางยุพิน จันทร์ดี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ

นางยุพา พงษ์มี
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ

นางเพ็ญนภา หงส์คำ
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ