ฝ่ายโภชนาการ

นางปิยะพร สีหวัลลภ
หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ

นางสมหวัง คำวัฒน์
ผู้ช่วยฝ่ายโภชนาการ