งานธุรการ และวัดผลประเมินผล

พระรุ่ง สุธมฺมปยุตโต
การเงิน บัญชี

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเฟื่องฟ้า สงโสด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
งานวัดผลประเมินผล และ กยศ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0615463888
อีเมล์ : sittichaipoon@gmail.com

นางสาสเสาวลักษณ์ สังข์ภาษี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวมณีวรรณ จิตร์สมนึก
ครู และ หัวหน้างานทะเบียน