ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ และวัดผลประเมินผล

นางสาวเฟื่องฟ้า สงโสด
งานธุรการ และ งานหอพักหญิง

นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
งานธุรการ และ งานวัดผลประเมินผล

นายสิทธิชัย พลูสินทรัพย์
นายทะเบียน และงานวัดผลประเมินผล และ กยศ.

นายสิทธิชัย สุรางครัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาสเสาวลักษณ์ สังข์ภาษี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน