ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธนัตดา ปรีดิพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณภัค อิสระชโยดม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2