ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนัตดา ปรีดิพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณภัค อิสระชโยดม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2