กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณภัค อิสระชโยดม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางชูจิต อติอนุวรรตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสิทธชัย พูลสินทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2