ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐธีรา อารีกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอภิชัย เชาว์โชติ
ครู และ งานหอพักชาย